Ruhsat Sahiplerine Duyuru
 
 
 
 
1- 3213 sayılı Maden Kanununun 10. maddesinin on birinci fıkrasında yer alan “Bu Kanun kapsamında tanımlanan işlemleri yapmak üzere kurulan yetkilendirilmiş tüzel kişiler veya maden arama ya da işletmecileri, Genel Müdürlükten yetki belgesi almakla yükümlüdür” hükmü ile, YTK Yönetmeliğinin geçici 2. maddesinde yer alan Kanun kapsamında Genel Müdürlüğe verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin yetkilendirilmiş tüzel kişiler tarafından hazırlanması zorunluluğu 01/01/2017 tarihinde başlar.” hükmüne dayanarak, yayımlanma aşamasında olan Maden Yönetmeliği yürürlüğe girinceye kadar, Maden Kanunu, mevcut Madencilik Faaliyetleri Uygulama Yönetmeliği ve I (a) Grubu Madenleri ile İlgili Uygulama Yönetmeliği gereğince verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgenin YTK bünyesindeki ilgili mühendis/mühendisler tarafından hazırlanarak YTK koordinatörü ile birlikte imzalaması ve ruhsat sahibi tarafından verilmesi gerekmektedir.
 
 
 
2- YTK Yönetmeliğinin 21. maddesinin altıncı fıkrasında yer alan “Sözleşme yapılan ruhsatların listesi her yıl Ocak ayında Genel Müdürlüğe verilir. Aksi takdirde bu ruhsatlar ile ilgili rapor, proje ve her türlü teknik belge verilemez.” hükmü gereği 2017 yılı içerisinde yapılacak sözleşmelerin listesinin 2018 yılının ocak ayı sonuna kadar Genel Müdürlüğe verilecektir. Ancak, YTK Yönetmeliğinin 10. maddesinin on ikinci fıkrasında yer alan “Sözleşmeler, yapıldığı ve iptal edildiği tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğe bildirilir.” hükmü gereğince, yıl içerisinde değişik tarihlerde yapılacak YTK sözleşmelerinin, yapıldığı tarihten itibaren bir ay içerisinde Genel Müdürlüğümüze bildirilmesi zorunludur. Sözleşme yapıldıktan sonraki bir aylık süre içerisinde rapor, proje ve her türlü teknik belgenin verilmesi halinde ilk verilecek belge ile sözleşmenin de bildirilmesi gerekmektedir.
 
 
 
3- I. Grup (a) bendi maden ruhsatları ile ilgili yapılan YTK sözleşmeleri Valilikler tarafından Genel Müdürlüğe bildirilir. Bu ruhsatlarla ilgili olarak Valiliklere verilmesi gereken rapor, proje ve her türlü teknik belgelerle ilgili gerekli değerlendirmeler (ceza puanı dahil) İl Özel İdareleri/YİKOB tarafından yapılır. Ceza puanı uygulanması halinde bu cezalar Genel Müdürlüğe bildirilir ve YTK siciline işlenir. Uygulanan ceza puanına itiraz olması halinde Genel Müdürlükçe değerlendirilir.
 
 
 
4- YTK’larda istihdam edilen çalışanlar daimi nezaretçilik, teknik eleman veya vardiya mühendisi görevlerini yapamaz, diğer YTK’larda istihdam edilemez ve sözleşme de yapamaz. Ruhsat sahibi tarafından kurulmuş YTK’larda bu durum uygulanmaz. Bu nedenle YTK’da görev alan/alacak olan veya sözleşme ile YTK’lara hizmet verecek daimi nezaretçiler, teknik eleman veya vardiya mühendislerinin görevinden istifa etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde, YTK’lar tarafından verilen rapor, proje ve her türlü teknik belge Kanunun 10 uncu maddesi kapsamında hata ve noksanlık olarak değerlendirilir.