3213 sayılı Maden Kanunu ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun ilgili hükümleri doğrultusunda toplanan gelirlerin 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun  3. maddesinin 8. fıkrasındaki İl özel idarelerinin tüzel kişiliğinin kaldırıldığı illerde;
  1. 3213 sayılı Kanuna göre verilen maden ruhsatları için il özel idareleri ve köylere hizmet götürme birliklerine verilen Devlet hakkı,
  2.  I (a) grubu madenler için alınan harçlar,
  3.  Aynı Kanuna göre valiliklerce yapılan I (a) grubu maden ihalelerinden elde edilen gelirler,
  4. 5686 sayılı Kanuna göre verilen idare payına ilişkin gelirler ve harçlar,
  5. Aynı Kanun gereğince valiliklerce yapılan ihalelerden elde edilen gelirler,
  6. 3213 ve 5686 sayılı kanunlar gereğince valilik ve kaymakamlıklarca uygulanan idari para cezaları, genel bütçeye gelir kaydedilir.’ hükmü doğrultusunda genel bütçeye yatırılması gerekmektedir.
Bu bağlamda, söz konusu mevzuat hükümleri kapsamında yukarıda belirtilen gelirler ile I (a) Grubu Madenler için alınan ruhsat taban bedeli ve  ocak ayı sonuna kadar yatırılması gereken ruhsat bedelinin % 70’lik kısmı ve GSM ruhsat harcı İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğüne yatırılması, yatırılan tutarlara istinaden alınan Alındı Makbuzlarının ve Dekontlarının bir nüshasının Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdürlüğü Ruhsat Birimine teslim edilmesi gerekmektedir.
 
İlgililere duyurulur.