2019 Yılı işletme Ruhsat Bedeli
 
3213 sayılı Maden Kanununun 13.Maddesinde ‘Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.’ hükmü kapsamında Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 30.11.2018 tarihinde resmi gazetede yayımlanan harçlar kanunu genel tebliği doğrultusunda yeniden değerleme oranı % 23,73 olup, 1 (A) grubu Maden İşletme ruhsatlarına ait ruhsat bedeli 23.290,49-TL olmuştur.
 
Bu meyanda, 1 (A) grubu Maden İşletme ruhsatlarına ait ruhsat bedeli olan 23.290,49-TL’nin % 70’i olan 16.303,34-TL’lik kısmının Genel Bütçeye Gelir Kaydedilmek üzere İstanbul Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü’nün İBAN NO: TR 89 0001 0008 8900 0010 0050 69 nolu hesabına, % 30’u olan 6.987,15-TL’lik kısmının ise çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın  IBAN NO: TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 nolu  hesabına 2019 yılı ocak ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.
 
Not:  Dekontlarda açıklama kısmına 3213 Sayılı Maden Kanununun 13. Maddesi gereği yatırıldığı ve ruhsat nosunun belirtilmesi gerekmektedir.
        
İlgililere ilanen  duyurulur.