3213 sayılı Maden Kanununun 13.Maddesinde ‘Yürürlükteki ruhsatlar için her yıl ocak ayının sonuna kadar ruhsat bedelinin tamamının yatırılması zorunludur. İşletme ruhsat bedelinin %70’i genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere ilgili muhasebe birimi hesabına, %30’u çevre ile uyum planı çalışmalarını gerçekleştirmek üzere ruhsatı veren idarenin muhasebe birimi hesabına aktarılmak üzere Bakanlığın belirlediği bankada açılacak teminat hesabına yatırılır. I. Grup (a) bendi madenlerin ruhsat bedelleri ise, büyükşehir belediyesi dışındaki illerde il özel idaresi hesabına yatırılır. Ruhsat bedelinin yatırılmaması veya eksik yatırılması hâlinde 20.000 TL idari para cezası verilir ve ruhsat bedelinin üç ay içinde tamamlanması istenir. Bu süre içinde ruhsat bedelinin yatırılmaması durumunda ruhsat iptal edilir. Verilen sürede yatırılmayan ruhsat bedelinin %70’ine tekabül eden tutar 6183 sayılı Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir.’ hükmü kapsamında 3213 sayılı maden kanunu ekli listesinde belirtilen ruhsat bedel tablosu doğrultusunda 1 (A) grubu Maden İşletme ruhsatlarına ait ruhsat bedeli 15.000,00-TL olarak belirlenmiştir.
 
Bu itibarla, Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 27.12.2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan harçlar kanunu genel tebliği doğrultusunda yeniden değerleme oranı % 3,83 olup, 1 (A) grubu Maden İşletme ruhsatlarına ait ruhsat bedeli 16.444,00-TL olmuştur.
 
Bu meyanda, 1 (A) grubu Maden İşletme ruhsatlarına ait ruhsat bedeli olan  16.444,00-TL’nin Vakıfbank Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı’nın  IBAN NO: TR 91 0001 5001 5800 7305 4411 72 no’lu  hesabına  2017 yılı ocak ayı sonuna kadar yatırılması gerekmektedir.
 
         İlgililere ilanen  duyurulur.